Kaj so izbirni predmeti?
Kaj učenec izbira?
Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje
Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih
Zamenjava izbirnega predmeta
Postopek izbire
Seznam izbirnih predmetov
Opisi izbirnih predmetov

 


 

Kaj so izbirni predmeti?

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

vrh


 

Kaj učenec izbira?

Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

 •  v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko);

 •  v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.

vrh


 

Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje

Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Nekatere vsebine (npr. turistična vzgoja) lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika (ogledi, izleti …). Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.

Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni vpisani v spričevalo. Če je učenec izbral tri predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.

vrh


 

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le delno.

Na prijavnici označite, koliko ur obveznih izbirnih premetov bo obiskoval, ko uveljavljate glasbeno šolo namesto obiskovanja izbirnih predmetov. V tem primeru morate starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo naši šoli obvezno posredovati pisno vlogo, ki ji predložite potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo. Prav tako morate v vlogi navesti, ali želite, da je učenec v celoti oproščen obiskovanja izbirnih predmetov ali le ene ure tedensko.

Skrajni rok za pisno vlogo je 30. junij 2024.

Po tem roku ne bomo več sprejemali vlog in učenec bo dolžan obiskovati izbirne predmete!

vrh


 

Zamenjava izbirnega predmeta

Na začetku novega šolskega leta lahko učenec septembru 2024 še zamenja izbirni predmet, vendar se lahko vključi le v tiste skupine, kjer je še prostor in ki so časovno usklajene z individualnim urnikom posameznega učenca.

Od 1. oktobra 2024 torej niso na področju izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/2025 možne nobene spremembe več!

V primeru, da se učenec v izbirnem postopku (ko se prijavlja) odloči za dve uri izbirnih predmetov, v mesecu septembru 2024, ob začetku šolskega leta 2024/2025 pa bi želel obiskovati tri ure izbirnih predmetov, je to možno, če šola izvaja izbirni predmet in če je v skupini še prostor.

Enak princip velja tudi v primeru, ko se učenec sprva odloči za tri, v mesecu septembru pa nato le za dve uri  izbirnih  predmetov. Torej si velja zapomniti, da so spremembe vezane na izbirne predmete možne samo še v mesecu septembru 2024.

Izpolnjeno vlogo za zamenjavo oz. odjavo izbirnega predmeta starši oddajo v tajništvo šole.

vrh


 

Postopek izbire

Izbirni predmeti so del programa, ki si ga učenci lahko izberejo po svojem okusu in si tako naredijo izobraževanje bolj zanimivo. Ker si bodo učenci predmete izbirali sami, je pomembno, da se odločajo v skladu s svojimi željami in sposobnostmi. Učenci naj izberejo tiste predmete, kjer bodo lahko uspešni, pri odločitvi pa lahko upoštevajo tudi svojo bodočo poklicno usmeritev. 

Učenci si izmed ponujenih izbirnih predmetov izberejo DVE uri pouka, lahko pa tudi TRI, če s tem soglašajo starši.

Primer: Učenec lahko izbere samo obvezni izbirni predmet tuji jezik (nemščino), ki se v skladu s predmetnikom izvaja dve uri tedensko.

Učencem ni potrebno izbirati predmete iz vsakega sklopa po enega, ampak lahko izberejo predmete iz istih sklopov (naravoslovni, družboslovni predmeti). Učenec lahko vsako leto zamenja predmete. Posameznega enoletnega predmeta (npr. Šport: Šport za zdravje), pa si učenec na more izbrati, če ga je obiskoval v prejšnjih šolskih letih, lahko pa si izbere drugi enoletni predmet iz istega področja. (npr. Šport: Šport za sprostitev).

Kateri izbirni predmet je učenec že obiskoval je vidno na spričevalu za prejšnje šolsko leto (velja za učence 8. razreda v tem šolskem letu). Učenec letošnjega 7. razreda si v prihodnjem šolskem letu ne more izbrati istega predmeta kot letos.

Učenci prijavo oddajo preko spletne strani Lo.Polis, kamor se prijavijo s prijavnimi podatki od staršev.  Gesla za dostop do portala bodo starši prejeli na elektronske naslove.

Prijavo je potrebno narediti NAJKASNEJE do četrtka, 25. aprila 2024!

Če učenec ne izpolni spletne prijave v predpisanem roku, bo lahko izbiral le med tistimi predmeti, ki jih bomo izbrali na šoli izmed prijav ostalih učencev.

vrh


 

Seznam izbirnih predmetov

Opomba: Če klikneš na ime predmeta, dobiš njegov opis.

Družboslovno – humanistično področje

Predmet Kdo ga lahko izbere
ANSAMBELSKA IGRA Učenci 7., 8. in 9. r.
DRŽAVLJANSKA KULTURA Učenci 9. r.
FILOZOFIJA ZA OTROKE Učenci 7., 8. in 9. r.
GLASBENA DELA Učenci 7., 8. in 9. r.
GLEDALIŠKI KLUB Učenci 7., 8. in 9. r.
KAJ NAM GOVORIJO UMETNINE Učenci 7., 8. in 9. r.
LIKOVNO SNOVANJE I.  Učenci 7. r.
LIKOVNO SNOVANJE II. Učenci 8. r.
LIKOVNO SNOVANJE III. Učenci 9. r.
LITERARNI KLUB Učenci 7., 8. in 9. r.
NEMŠČINA I. Učenci 7. r.
NEMŠČINA II. Učenci 8. r.
NEMŠČINA III. Učenci 9. r.
RETORIKA Učenci 9. r.
ŠOLSKO NOVINARSTVO Učenci 7., 8. in 9. r.
TURISTIČNA VZGOJA Učenci 7., 8. in 9. r.
VERSTVA IN ETIKA Učenci 7., 8. in 9. r.
VZGOJA ZA MEDIJE – RADIO Učenci 7., 8. in 9. r.
ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI Učenci 8. r.

 

Naravoslovno – tehnično področje

Predmet Kdo ga lahko izbere
IZBRANI ŠPORT  Učenci 9. r.
MATEMATIČNA DELAVNICA 7 Učenci 7. r.
MATEMATIČNA DELAVNICA 8 Učenci 8. r.
MATEMATIČNA DELAVNICA 9 Učenci 9. r.
NAČINI PREHRANJEVANJA Učenci 9. r.
OBDELAVA GRADIV – LES Učenci 7., 8. in 9. r.
POSKUSI V KEMIJI Učenci 8. in 9. r.
RAČUNALNIŠTVO – multimedija  Učenci 8. r.
RAČUNALNIŠTVO – računalniška omrežja  Učenci 9. r.
RAČUNALNIŠTVO – urejanje besedil Učenci 7. r.
RASTLINE IN ČLOVEK Učenci 7., 8. in 9. r.
ROBOTIKA V TEHNIKI Učenci 8. r.
SODOBNA PRIPRAVA HRANE Učenci 7., 8. in 9. r.
ŠPORT ZA SPROSTITEV Učenci 7. r
ŠPORT ZA ZDRAVJE Učenci 8. r

vrh


Opisi izbirnih predmetov

 

ANSAMBELSKA IGRA

Namen izbirnega predmeta za učence 7., 8. in 9. razreda je, da se učenci ob izvajanju vokalnih in vokalno-inštrumentalnih skladb modernega časa (dela sodobnih skladateljev, eksperimentiranje z zvoki, hiti popularne glasbe 20. stoletja, filmska glasba,…) sprostijo in zabavajo. V šolskem letu 2024/2025 bodo učenci improvizirali, ustvarili in poustvarili nabor različnih skladb. Pri pouku bodo lahko sodelovali vsi učenci, tisti  brez glasbenega predznanja in tudi tisti, ki že imajo glasbeno predznanje. Učenci bodo lahko sami predlagali del programa, s katerim se bodo predstavili na šolskih prireditvah, priložnostnih prireditvah in na Orffovem srečanju, v kolikor bo organizirano.

Nazaj na seznam


 

DRŽAVLJANSKA KULTURA

Državljanska kultura je enoletni izbirni predmet za učence 9. razreda. Namenjena mu je 1 ura pouka tedensko (32 ur letno). Navezuje se na obvezni predmet državljanska in domovinska vzgoja ter etika ter predstavlja poglabljanje in razširitev sposobnosti in znanj iz tega predmeta.

Vsebina predmeta je vezana na naslednje teme:

 • demokracija, politična ureditev in institucije,
 • človekove in otrokove pravice,
 • enakost in različnost.

Teme bomo nadgrajevali in dopolnjevali z novimi pojmi in z aktualnimi dogodki doma in po svetu.

Učenci  bodo deležni aktivnih  oblik in metod dela, kot so: delo v skupini, diskusija, dialog, raziskovalno učenje, samostojno opazovanje.

Ključne vsebine: človekove in otrokove pravice, solidarnost in strpnost, vloge posameznika v procesih; spoznavanje najpomembnejših mednarodnih organizacij (Svet Evrope, OZN, UNESCO); razvijanje socialnih veščin (sodelovanje pri odločanju, aktivno vključevanje v ožjo in širšo skupnost.

Nazaj na seznam


 

FILOZOFIJA ZA OTROKE

Program, ki je razširjen po vsem svetu, žal pa predstavlja vrzel v slovenskem izobraževalnem procesu.

Filozofija za otroke je po vsem svetu (zelo tudi v sosednjih državah) razširjen in didaktično zelo dodelan filozofski program, ki ob obravnavi različnih filozofskih problemov meri predvsem na samostojno mišljenje učencev in razvoj višjih kognitivnih in komunikacijskih sposobnosti. Predpostavka programa je radoveden, razmišljujoč, ustvarjalen in komunikativen otrok in ne neveden, pasiven prejemnik vzgojno-izobraževalnega procesa, ki mu izobraževanje mora dati priložnost za razvoj tistih lastnosti, s katerimi se bo učinkovito vključil v življenje demokratične družbe in bo lahko kos spremembam, ki jih prinaša hiter znanstveni, tehnološki in kulturni razvoj. Teme  so implicitne zato se pri pouku sledi tisti liniji razmisleka, ki jo učenci sami odkrijejo. Iz psihološkega zornega kota je interes učencev nujni pogoj za vzpodbujanje mišljenja o danih vsebinah.

7. RAZRED – KRITIČNO MIŠLJENJE

V svetu medijske manipulacije, interneta/socialnih omrežij, vseprisotne prodaje navidezne sreče in želja, namišljene varnosti posameznika, katerega namen je odvzeti človeku kritično misel, logično sklepanje (common sense), je dolžnost šole, da tega ne dopusti. Zato je neposredni namen tega predmeta učenje kritičnega mišljenja.

8. RAZRED – ETIČNA RAZISKOVANJA

Ne gre za teorijo etike temveč za raziskovanja na tem področju. Poudarek je na induktivnem pristopu:

 • do splošnih pravil se pride na temelju obravnave konkretnih posameznih primerov,
 • proces je vselej raziskovanje, kjer nobeno stališče ni vnaprej diskvalificirano, temveč je vsako deležno kritičnega pretresa in argumentiranega premisleka.

9. RAZRED – JAZ IN DRUGI

Izhodišče o razvijanju refleksije o temeljnih načelih življenja v družbi so konkretne situacije, opisane ali doživete s strani učencev in članki, na katere učenci navežejo lastno izkušnjo življenja v skupnosti:

 • tematika se ne obravnava kot dana snov, ki bi si jo bilo treba prisvojiti,
 • ob dilemah bodo učenci razvili svoje poglede na probleme,
 • ob raziskovanju konkretnih situacij se bodo oblikovale splošnejše rešitve, ki bodo terjale premislek nekaterih temeljnih predpostavk skupnega življenja,
 • oblikovati »raziskovalno skupnost«, ki bo s svojo dinamiko in specifičnimi pravili sama model skupnega življenja, na katerega lahko vplivajo vsi udeleženi.

Nazaj na seznam


GLASBENA DELA

Predmet glasbena dela je nadaljevanje ansambelske igre. Učenci 7. in 8. razreda bodo izvajali zahtevnejša vokalna in vokalno inštrumentalna dela, ki bodo predstavljala nadgradnjo lanskoletnega dela. Poudarek bo na sodobnih delih in skladbah modernejših zvrsti. Skladbe bodo lahko učenci predlagali in prinesli tudi sami.

Učenci bodo pri predmetu  glasbo tudi vrednotili. Obiskali bodo dve glasbeni prireditvi, na katerih bodo spoznali in poročali o dveh obsežnejših glasbenih delih (koncert, opera, balet, muzikal,…).

Notno gradivo in glasbila bodo na voljo v šoli, plačljiva bosta edino obiska dveh glasbenih prireditev (vstopnice).

Nazaj na seznam


 

GLEDALIŠKI KLUB

je enoletni izbirni predmet, ki se izvaja enkrat tedensko in ga lahko obiskujejo učenci 7., 8. in 9. razredov. Učenci se bodo z različnimi vajami preizkušali v igranju, izražanju čustev, posnemanju različnih zvokov, pantomimi. Gledališče pa niso samo igralci. Pomembno vlogo imajo režiser, dramaturg, scenograf, kostumograf, šepetalec. Tudi v teh vlogah se bodo učenci preizkusili. Izdelovali bodo tudi različne kostume, rekvizite, plakate, gledališke liste. V enem od slovenskih gledališč si bodo ogledali gledališko predstavo ali obiskali Lutkovno gledališče Maribor, kjer bodo spoznali tudi delo za odrom. Tekom šolskega leta bomo skupaj z učenci izbrali gledališko igro, ki jo bomo ob koncu leta tudi uprizorili. Tako se bodo učenci učili sproščeno nastopati, gibati na odru ter sodelovati v skupini.

Nazaj na seznam


 

KAJ NAM GOVORIJO UMETNINE

Izberete lahko izbirni predmet v okviru zgodovine umetnosti: »Kaj nam govorijo umetnine«.

Če te zanima, kaj pripovedujejo slike, kipi… ali kaj je umetnik želel povedati, kako je živel in ustvarjal… je izbirni predmet umetnostna zgodovina zate. Umetnostna zgodovina obravnava zgodovino idej in njihov izraz v likovnih zvrsteh, zlasti v arhitekturi, kiparstvu in slikarstvu ter drugih načinih ustvarjanja.

Pri izbirnem predmetu se bomo popeljali v prelep svet umetnostnih spomenikov od davnine do naših dni. Pri tem bomo spoznali umetnost in kulturo domačega kraja in širšega okolja.

Izbirni predmet si lahko izberejo učenci 3. triade (7., 8. in 9. razred). Svoje novo znanje bomo preverili tudi v praksi ob ogledu aktualnih razstav in ob študijah velikih umetnin.

Nazaj na seznam


 

LIKOVNO SNOVANJE I.

Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE I dopolnjuje vsebine iz rednega predmeta likovne vzgoje.

Poudarek predmeta je na spoznavanju, odkrivanju in razvijanju učenčeve ustvarjalnosti.

Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področij zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec usvaja in nadgrajuje glede na svoj potencial. Svoje znanje bodo učenci poglabljali tudi tako, da bodo spoznavali likovna dela umetnikov in poklice, pri katerih je potrebno znanje likovnega jezika ter si tako oblikovali merila likovnega vrednotenja za življenje.

Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu:

 • linearne elemente in površine,
 • risbo in kompozicijo,
 • pisavo,
 • pisavo in risbo,
 • komponiranje barvnih ploskev,
 • modo,
 • kompozicijo in kip.

Ob komunikaciji in interakciji z učiteljem pri teoretičnem in praktičnem delu učenec pri predmetu razvija občutljivost zaznavanja, likovno ustvarjalno mišljenje, emocije in motorično občutljivost, točno zaznavanje, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost. Pomemben cilj predmeta je priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja in razumevanje sodobne vizualne komunikacije.

Nazaj na seznam


 

LIKOVNO SNOVANJE II.

Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE II dopolnjuje vsebine iz rednega predmeta likovne vzgoje. Poudarek predmeta je na spoznavanju, odkrivanju in razvijanju učenčeve ustvarjalnosti.

Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področij zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec usvaja in nadgrajuje glede na svoj potencial.

Svoje znanje bodo učenci poglabljali tudi tako, da bodo spoznavali likovna dela umetnikov in poklice, pri katerih je potrebno znanje likovnega jezika ter si tako oblikovali merila likovnega vrednotenja za življenje.

Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu:

 • likovni prostor,
 • vidno (vizualno) ravnotežje,
 • gibanje točke in črte,
 • glasbo kot likovni motiv,
 • umetniško grafiko,
 • uporabno (industrijsko) grafiko,
 • umetnost oblikovanja prostora,
 • scenski prostor.

Ob komunikaciji in interakciji z učiteljem pri teoretičnem in praktičnem delu učenec pri predmetu razvija občutljivost zaznavanja, likovno-ustvarjalno mišljenje, emocije in motorično občutljivost, točno zaznavanje, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost. Pomemben cilj predmeta je priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja in razumevanje sodobne vizualne komunikacije.

Izbira izbirnega predmeta LIKOVNO SNOVANJE II ni vezana na predhodno izbiro izbirnega predmeta LIKOVNO SNOVANJE I.

Nazaj na seznam


 

LIKOVNO SNOVANJE III.

Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE III dopolnjuje vsebine iz rednega predmeta likovne vzgoje.

Poudarek predmeta je na spoznavanju, odkrivanju in razvijanju učenčeve ustvarjalnosti.

Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področij zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec usvaja in nadgrajuje glede na svoj potencial.

Svoje znanje bodo učenci poglabljali tudi tako, da bodo spoznavali likovna dela umetnikov in poklice, pri katerih je potrebno znanje likovnega jezika ter si tako oblikovali merila likovnega vrednotenja za življenje.

Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu:

 • zlati rez,
 • obrnjeno perspektivo, aspektivo,
 • kip in ambient,
 • načrtovanje prostorskih sprememb v domačem kraju,
 • vizualna sporočila in likovne vsebine,
 • vizualne medije.

Ob komunikaciji in interakciji z učiteljem pri teoretičnem in praktičnem delu učenec pri predmetu razvija občutljivost zaznavanja, likovno-ustvarjalno mišljenje, emocije in motorično občutljivost, točno zaznavanje, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost. Pomemben cilj predmeta je priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja in razumevanje sodobne vizualne komunikacije.

Izbira izbirnega predmeta LIKOVNO SNOVANJE III ni vezana na predhodno izbiro izbirnega predmeta LIKOVNO SNOVANJE II in LIKOVNO SNOVANJE I.

Nazaj na seznam


 

LITERARNI KLUB

Literarni klub je kot izbirni predmet del obveznega programa osnovne šole. Predmet nadgrajuje predmet slovenščina.

Komu je literarni klub namenjen? Vsem učencem, ki radi berejo literarna dela, se pogovarjajo o prebranem, debatirajo, pišejo svoje zgodbe, poustvarjajo (zgodbam spreminjajo začetke in konce, pišejo in rišejo stripe, pesmi, spise), radi obiskujejo knjižnico.

Predmet zajema dve podpodročji: branje in ustvarjanje leposlovnih besedil.

Bralni klub: Učenci bodo dobili priporočena primerna besedila, sprejemale in upoštevale pa se bodo tudi njihove pobude za lastno branje. O prebranem se bodo pogovarjali, izražali svoja mnenja, razvijali svojo domišljijo. Sodelovali bodo tudi v didaktičnih igrah, ki bodo učencem še bolj približale veselje do branja. Učenci bodo lahko sodelovali z gibanjema Bralna značka in S knjigo v svet.

Leposlovno pisanje: Učenci bodo pisali poustvarjalna besedila. Pisali bodo svoje zgodbe na podlagi prebranega, v njih razvijali svojo domišljijo in kritičnost. Besedila bodo lahko objavljali npr. v šolskem glasilu. Sodelovali bodo lahko tudi na raznih literarnih natečajih in šolskih prireditvah.

Predmet literarni klub se posredno ciljno povezuje s Tekmovanjem v znanju materinščine za Cankarjevo priznanje.

Priporočljivi obliki za izvajanje izbirnega predmeta literarni klub sta skupinsko in projektno delo.

Cilje, zapisane v učnem načrtu, učitelj uresničuje selektivno glede na razred, v katerem se predmet izvaja, sposobnosti, predznanje in interese učencev, ob upoštevanju individualizacije in diferenciacije ter glede na svoje izkušnje iz prakse. Končna izbira vsebin in ciljev je prepuščena učitelju, s tem da upošteva standarde znanja.

Nazaj na seznam


 

NEMŠČINA

V obdobju, ko se narodi povezujejo, ko se državne meje odpirajo, prihaja vse bolj do veljave znanje jezika sosedov in drugih narodov, ki so nam blizu. Ob tem bi posebej poudarila, da je jezik sosedov zanimiv predvsem za ljudi, ki menijo, da ga bodo v času študija ali v svojem poklicu potrebovali. V zadnjem času je namreč veliko študentov, ki se odločajo za študij v sosednji Avstriji, še več pa bo ljudi, ki bodo tam iskali zaposlitev.

Ne morem si predstavljati, kako bi opravljali študij ali poklic v državi, katere jezik jim je tuj. Pri tem ne želim zanemariti, da je v državi, kot je Slovenija,  zelo pomembno znati več kot en tuj jezik.

Tudi človekova samopodoba  je višja, če se znajde v krogu ljudi, ki komunicirajo v tujem jeziku, to pa je ravno na našem področju zaradi bližine meje prav nemški jezik.

Možnost za učenje nemščine imajo učenci na naši šoli kot obvezni izbirni predmet v začetku tretjega triletja, to je v sedmem razredu devetletke. Od drugih obveznih izbirnih predmetov se razlikuje v tem, da se izvaja po dve uri na teden in je triletni program, to pomeni, da bo ob izkazanem interesu izvajan tri šolska leta.

Pri pouku nemščine bomo razvijali sposobnosti komunikacije, bralnega in  slušnega razumevanja, govornega in pisnega sporočanja.  Mi se poslužujemo učbeniškega gradiva Planet, učbenike imamo tudi možnost izposoditi iz učbeniškega sklada, saj smo na naši šoli v štirih generacijah izvajali projekt uvajanja drugega tujega jezika kot obveznega

Temeljni cilji nemščine kot drugega tujega jezika so: spoznavati in razvijati jezikovno znanje in spretnosti na govornem, pisnem in sporazumevalnem področju. Učenci bodo samostojno prebrali besedilo, razumeli navodila, razbrali bistvo pogovora ali besedila; znali bodo izraziti želje, mnenja, namene, potrebe, čustva, opisati bodo znali ljudi, predmete, poti; sposobni bodo sestaviti pisno gradivo za osebne potrebe.

Pri pouku se bomo posluževali sodobnih učnih metod in didaktičnih pripomočkov, učnih listov, križank, še posebno, če učenci pokažejo prizadevnost in kljub izbirnemu predmetu redno opravljajo domače obveznosti. Nemščina kot izbirni predmet se razlikuje od ostalih izbirnih predmetov tudi po tem, da se pričakuje od pouka pridobivanje veščin komuniciranja in zato ta predmet ne moremo uvrščati kot sprostitveno uro, ampak kot akumulacija znanja za življenje. 

Nazaj na seznam


 

RETORIKA

Retorika je enoletni izbirni predmet, ki se izvaja enkrat tedensko in obsega 32 ur letno ter ga lahko obiskujejo učenci 9. razreda.

Učenci se učijo javnega nastopanja in izražanja svojih stališč. Program tega predmeta bo učencem približal nastopanje pred učitelji, sošolci in prijatelji.

Učenci se bodo priučili veščin prepričljivega, jasnega, samozavestnega in uspešnega govornega nastopanja; spoznali bodo, kako se znebiti treme in suvereno nastopati v svojem slogu ter tako s poslušalci vzpostaviti dober stik in kvalitetno komunikacijo.

Učenci se bodo seznanili s tehnikami uspešnega prepričevanja in argumentiranja. Naučili se bodo ločevati dobre in slabe argumente ter vsestransko obvladovati govorno situacijo, v kateri se nahajajo.

K izbirnemu predmetu naj se prijavijo učenci, ki imajo željo nastopati na javnih prireditvah (šolske proslave) in ki nimajo pretiranega strahu nastopiti pred razredom in kamero. Glavni cilj je ponuditi čim več možnosti, da bi se tudi sami naučili uporabljati govorniško veščino.

Nazaj na seznam


 

ŠOLSKO NOVINARSTVO

Šolsko novinarstvo je kot izbirni predmet del obveznega programa osnovne šole. Predmet nadgrajuje predmet slovenščina.

Komu je šolsko novinarstvo namenjeno? Vsem učencem, ki jih veseli ustvarjanje šolskega časopisa in pripravljanje oddaj na šolskem radiu. Pri tem je cilj, da oblikujejo kritičen odnos do medijev (vzgoja za medije).

Šolsko novinarstvo se povezuje z drugimi predmeti in področji, predvsem z vzgojo za medije, knjižnično, likovno in tehnično vzgojo. Združuje raziskovanje neumetnostnih jezikovnih zvrsti, posebej publicističnih.

Predmet ponuja tudi možnosti raziskovalne dejavnosti na področju slovenskega jezikoslovja in stilistike ter slovstvene folkloristike in dialektologije.

Predmet šolsko novinarstvo se povezuje s Tekmovanjem v znanju materinščine za Cankarjevo priznanje, raziskovalnimi nalogami v okviru gibanja Znanost mladini, spodbuja pa tudi druge raziskovalne projekte.

Cilje, zapisane v učnem načrtu, učitelj uresničuje selektivno glede na razred, v katerem se predmet izvaja, sposobnosti, predznanje in interese učencev. Končna izbira vsebin in ciljev je prepuščena učitelju, s tem da upošteva standarde znanja.

Nazaj na seznam


 

TURISTIČNA VZGOJA

je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem od 7. do 9. razreda. 

Spoznavali bomo:

 • domači kraj in turizem v našem kraju,
 • aktivnosti ob svetovnem dnevu turizma in obiskali katero od prireditev,
 • delo v turistični agenciji, informacijski točki in se podali na sprehod po mestu,
 • božični sejem doma in v tujini in enega od njih tudi obiskali,
 • turistično društvo v našem kraju ter sodelovali na prireditvah, ki bodo potekale v Kamnici in okolici,
 • turistične poklice in možnosti zaposlovanja v turističnih dejavnostih ter šli na obisk k dijakom Srednje gostinsko turistične šole,
 • zanimive jedi v kitajski, mehiški in morda še kateri restavraciji ter spoznavali njihovo kulturo,
 • ideje, ki jih pripravijo učenci v projektu Turizmu pomaga lastna glava in razvijali sposobnost kulturnega komuniciranja in javnega nastopanja.

Poleg ur, ki jih bomo preživeli v razredu, pa jo bomo mahnili tudi na krajše oglede in izlete doma in v tujino, se odpravili na  ogled strežbe v šolo in različne gostinske lokale, kmečki turizem in hotel, se peljali s splavom, obiskali turistično agencijo in informacijsko točko in ob koncu šolskega leta pripravili zaključno ekskurzijo  ter vodenje po domači vasi.

Nekaj aktivnosti pa naj ostane še skrivnost in sladko presenečenje…..

Nazaj na seznam


 

VERSTVA IN ETIKA

Odprtost in povezanost sveta ter prosto gibanje ljudi in idej zahteva boljše poznavanje drugih kultur, tudi verstev in verskih tradicij. Učenci boste s pomočjo verstva in etika:

 • spoznali različne vzore in vzornike, enkratnost in različnost;
 • razvili sposobnosti razumeti druge ljudi, z njimi sodelovati, biti solidaren in biti pripravljen sporazumno reševati konflikte;
 • oblikovali zavest o samem sebi, svoji identiteti, svojih ciljih, (z)možnostih in mejah;
 • spoznali vlogo verstev pri oblikovanju različnih civilizacij, posebej krščanstva pri razvoju evropske kulture in oblikovanju slovenskega naroda.

Nazaj na seznam


 

VZGOJA ZA MEDIJE – RADIO.

Pri izbirnem predmetu Vzgoja za medije – radio bomo podrobneje spoznali določen medij, to je radio. Učenci bodo samostojno pripravljali, izdelovali in konkretno izvedli radijske oddaje – ŠOLSKI RADIO. Pri izbirnem predmetu bomo spoznali tudi druge vsebine, in sicer:

 • skupne značilnosti medijev,
 • nastanek radia,
 • značilnosti radia,
 • delitev radijskih postaj,
 • novinarsko etiko,
 • oglaševanje in novinarsko delo pri radiu,
 • medijsko občinstvo,
 • kako postati kritični medijski posameznik.

Pouk bo usmerjen v aktivno delo učencev (skupinsko in individualno, sodelovalno, projektno …) s primerno literaturo. Poudarek bo na aktivnih metodah pouka. Večino dela bomo načrtovali in opravili v šoli. Posebnost predmeta je priprava in izvedba tedenske oddaje na šolskem radiu.

Izbirni predmet je primeren za učence, ki se radi socialno zbližujejo, krepijo medsebojno komunikacijo in preko vstopa v javne množične medije tudi komunicirajo z drugimi. Drug drugega bomo spodbujali k primernemu izražanju, kritičnemu mišljenju, zbiranju aktualnih informacij … Zato se bomo pri izbirnem predmetu Vzgoja za medije – RADIO trudili, da bo naše radijsko oddajanje zanimivo, kreativno in pozitivno naravnano ter sproščeno.

Nazaj na seznam


 

ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI

Podrobneje bomo spoznali življenje človeka v različnih območjih na Zemlji, kjer so pogoji za življenje drugačni kot pri nas, in sicer:

 • v tropskem deževnem gozdu,
 • v puščavskem in polpuščavskem svetu,
 • na polarnih območjih,
 • na potresnih območjih,
 • na vulkanskih območjih,
 • v gorskem svetu,
 • ob morjih, v velemestih …

Pouk bo usmerjen v aktivno delo učencev (skupinsko in individualno, sodelovalno, projektno …) z literaturo ter s slikovnim, kartografskim in filmskim gradivom. Spremljali bomo aktualne dogodke po svetu, pripravljali računalniške predstavitve, izdelovali plakate in diskutirali. Uporabljali bomo raznoliko literaturo, revije, zemljevide, splet … Posebnost predmeta je aktivno delo in aktualizacija svetovnih dogodkov. Večino dela bomo načrtovali in opravili v šoli.

Izbirni predmet je primeren za učence, ki imajo radi geografske vsebine in ker se učne vsebine navezujejo na nekatere iz učnega načrta za 8. razred, lahko svoje znanje še poglobijo. V 8. razredu, kjer pri rednih urah geografije obravnavamo značilnosti svetovnih celin, pogosto zmanjka časa za bolj poglobljeno in zanimivo spoznavanje naravnega okolja ter načina življenja človeka v njem. Zato pri izbirnem predmetu Življenje človeka na Zemlji te vsebine razširimo, poglobimo in konkretiziramo na bolj sproščen način.

Nazaj na seznam


 

IZBRANI ŠPORT

Pri izbranem športu NOGOMET bomo bolj podrobno spoznali elemente nogometa. Izboljšali bomo znanje iz vodenja žoge, zaustavljanja, podaj, strela na gol…Veliko časa bomo namenili taktiki, in to v različnih igralnih kombinacijah: 3:3, 4:4, 5:5. Seznanili se bomo z vlogo sodnika, se naučili sodniških znakov in sojenja na naših urah. V skladu z možnostmi si bomo ogledali tudi nogometno tekmo.

Z izbranim športom ODBOJKA bomo razvijali nekatere gibalne in funkcionalne sposobnosti (koordinacija gibanja, ravnotežje, moč, natančnost, hitrost). Učenci bodo nadgradili tehnična in taktična znanja ter spoznali pomen redne športne vadbe, odbojkarska pravila, pomen medsebojnega sodelovanja, kako razvijati zdravo tekmovalnost, kako spoštovati pravila športnega obnašanja…

V skladu z možnostmi si bomo ogledali tudi odbojkarsko tekmo.

Nazaj na seznam


 

MATEMATIČNA DELAVNICA 7, 8 in 9

Vsebine MATEMATIČNA DELAVNICA 7:

Pri izbirnem predmetu MD 7 bomo vstopili v svet LOGIKE in spoznali ter reševali različne logične zanke in uganke, kot so: latinski kvadrati, kakuro, futošiki …Vrteli se bomo na VRTILJAKU ŠTEVIL, kjer bomo raziskovali dolgočasna, srečna, prijateljska, vesela, kvadratna in še veliko zanimivih števil. Kdor pa ima rad geometrijo, bo užival pri poglavju o TLAKOVANJU ravnine.

Vsebine MATEMATIČNA DELAVNICA 8:

Pri MD 8 bomo raziskovali ZGODOVINO MATEMATIKE in računali kot Babilonci, Egipčani,  Indijanci in še kdo, se seznanili z DRUGAČNO GEOMETRIJO (načrtovanje z deščicami in kozarci ter prepogibanje papirja), možgane pa bomo zaposlili tudi z MISELNIMI IN MATEMATIČNIMI IGRAMI. S

Vsebine MATEMATIČNA DELAVNICA 9:

MD 9 ponuja reševanje DIOFANTSKIH ENAČB, izdelovanje in raziskovanje PLATONSKIH IN ARHIMEDSKIH TELES, odkrivanje tajnih sporočil z različnimi metodami ŠIFRIRANJA, zagotovo pa vas bo pritegnilo tudi poglavje o FRAKTALIH.

Učenci pridobivajo izkušnje in jih povezujejo z matematičnimi znanji, pridobljenimi pri rednem pouku, razvijajo sposobnost izražanja svojega matematičnega znanja,  pozitiven odnos do matematike in lastne matematične dejavnosti, razvijajo sposobnost opazovanja in spremljanja lastnega načina razmišljanja, razvijajo prostorsko predstavljivost.

Predmet je namenjen učencem z različnimi matematičnimi sposobnostmi. Vsebine in oblike dela bodo prilagojene sposobnostim in interesom učencev, ki se bodo odločili za ta izbirni predmet.

V matematični delavnici naj bi bili učenci čim bolj aktivni. Učenci se učijo z igro, izkušnjo, preiskujejo, oblikujejo ugotovitve, izdelujejo modele, rišejo, tlakujejo, sodelujejo v projektih, uporabljajo IKT, različno literaturo, ipd.

Učenci bodo delali v dvojicah, v skupinah in individualno.

Ocenjevanje znanja je prilagojeno oblikam dela in se razlikuje od ocenjevanja pri rednem pouku matematike. Ocenjujejo se končni izdelki učencev.

Učenec lahko obiskuje delavnico za osmi oz. deveti razred, tudi če letos ni bil udeležen v predhodni Matematični delavnici.

Nazaj na seznam


 

OBDELAVA GRADIV – LES

Obdelava gradiv: les je enoletni izbirni naravoslovno–tehnični predmet, ki obsega 35 ur letno. Izvaja se 1x tedensko.

Osnovno gradivo za izdelavo predmetov je les, ki ga kombiniramo z drugimi materiali: papirna gradiva, usnje, slama, mehka žica ipd. Orodje in obdelovalni postopki so praviloma ročni, od strojev se uporablja le dekupirna žaga, električni vrtalni stroj in tračni ali kolutni brusilnik.

Pri delu si učenci samostojno bogatijo znanje z uporabo priročnikov in drugih virov informacij ter uporabljajo že osvojeno znanje iz predmeta tehnike in tehnologije ter znanja iz naravoslovnih predmetov.

Učenci pri urah načrtujejo predmete iz lesnih in drugih gradiv, uporabljajo primerne obdelovalne postopke, ugotavljajo osnovne tehnološke lastnosti gradiv in jih primerjajo med seboj. Hkrati pa odkrivajo in razvijajo svoje spodobnosti in se na navajajo na samostojno delo in delo v skupini ter vrednotijo svoje delo. Izdelki spodbujajo otrokovo ustvarjalnost, samozavest, prilagojeni so tudi njegovim trenutnim sposobnostim. Izdelki so tudi uporabni, zabavni in bogatijo mladostnikovo okolje. Otroci si prav tako pridobivajo znanja in izkušnje iz resničnega sveta, urijo motoriko rok in telesa.

Nazaj na seznam


 

 

NAČINI PREHRANJEVANJA

Je enoletni predmet, namenjen učencem 9. razreda.

Pri izbirnem predmetu načini prehranjevanja učence poučujemo o pomembnosti zdrave prehrane, obravnavamo tradicionalne in drugačne načine prehranjevanja, prehrano v različnih starostnih obdobjih življenja in prehrano v posebnih razmerah.

Pri pouku bo veliko praktičnega dela, zato bo pouk dinamičen in zanimiv.

Učenci bodo nadgrajevali že pridobljena znanja s področja gastronomije in razvijali individualno ustvarjalnost.

Nazaj na seznam


 

POSKUSI V KEMIJI

Pri izbirnem predmetu Poskusi v kemiji učenci razvijajo in poglabljajo naravoslovna pismenost, osnove znanstvenega, kompleksnega mišljenja, različne spretnosti in veščine ter povezovanje teorije s prakso.

Predmet učence spodbuja pri učenju kemije. Znanje kemijskih vsebin razširjajo s pomočjo samostojnega eksperimentalnega dela, s katerim razvijajo spretnosti za varno in učinkovito eksperimentiranje z različnimi snovmi. Seznanijo se z raznolikimi vidiki dela v kemijskem laboratoriju, urijo se v osnovnih laboratorijskih tehnikah in operacijah. Usvojijo postopke eksperimentalnega dela: od postavljanja hipotez, do načrtovanja in izvajanja eksperimentov, predstavitve rezultatov, postavljanja zaključkov in ocenitev smiselnosti rezultatov.

Nazaj na seznam


 

RAČUNALNIŠTVO – MULTIMEDIJA

Računalništvo – Multimedija je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci nadgradijo, poglobijo in razširijo znanja pridobljena pri izbirnem predmetu Računalništvo – Urejanja besedil. Namen predmeta je seznaniti in naučiti učence uporabe računalnika kot multimedijske naprave za obdelavo besedila, slik, zvoka in animacij.

Predmet je namenjen učencem 8. razreda. Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu:

 • kaj je multimedija, iskanje informacij po različnih medijih,
 • delo z optičnim bralnikom, digitalnim fotoaparatom in mikrofonom,
 • medij slike, obdelave fotografij s slikarskimi programi,
 • obdelava videa s programi za montažo videoposnetkov,
 • medij zvok (zapisi zvok, zvočne datoteke na internetu),
 • delo s programom za izdelavo računalniških predstavitev PowerPoint,
 • elemente računalniške predstavitve,
 • pravila dobrega oblikovanja računalniških predstavitev (oblikovanje besedila, slik in animacij),
 • uporabljati grafikone, diagrame in različne oblike strani,
 • pripraviti slikovne iz zvočne podatke in jih učinkovito združiti z besedilom v računalniško predstavitev, pripraviti računalniško predstavitev in kviz.

Predmet je prilagojen učencem, ki že imajo nekaj znanja pri delu z računalnikom. Znanje pridobljeno pri tem predmetu lahko učenci uporabijo pri izdelavi računalniških predstavitev pri drugih predmetih ter predstavitvah najrazličnejših projektov, ki jih na šoli ne manjka.

Vsak učenec oz. skupina učencev si izbere temo iz področja, ki jih zanima in izdela računalniško predstavitev, ki jo na koncu predstavijo pred razredom. Vsak učenec dela za svojim računalnikom, računalnik doma ni potreben. Učenci svoje znanje v celoti pridobijo v šoli.

Nazaj na seznam


 

RAČUNALNIŠTVO – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

Računalništvo – Računalniška omrežja je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci nadgradijo, poglobijo in razširijo znanja pridobljena pri prejšnjih dveh izbirnih predmetih iz sklopa Računalništvo.

Sodobni človek potrebuje internet.

V njem so podatki, ki jih potrebuje za spoznavanje in razumevanje realnosti. Vendar podatki tja niso prišli sami po sebi. Nekdo jih je vanj vpletel. Znanje, kako to storiti čim bolj učinkovito in estetsko, postaja vedno pomembnejše.

Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu:

 • računalniško omrežje (krajevno in globalno),
 • vmesnik, usmerjevalnik, požarna pregrada, optično omrežje,
 • kaj je internet, kaj lahko počneš v njem in naslove v internetu,
 • storitve interneta (elektronska pošta, svetovni splet – WWW),
 • prednosti in slabosti temeljnih storitev omrežja internet,
 • elektronska pošta (ARNES, Gmail …),
 • spletne naslove, protokol HTTP,
 • spletni sestavek in jezik HTML z najpogosteje uporabljenimi oznakami,
 • urejevalnike HTML (KompoZer, Google Sites …),
 • spletno stran, brskalnike (Chrome, Firefox, Safari, IE, Opera …) in iskalnike,
 • Slike v svetovnem spletu (jpg, gif, animirani gif, png),
 • pripraviti sliko v grafičnem programu (IrfanView, Paint.NET) za umestitev na spletno stran,
 • omejitve svetovnega spleta pri izdelavi spletnih sestavkov,
 • urediti spletni sestavek in ga objaviti v svetovnem spletu.

Poudarek predmeta je na izdelavi spletnega sestavka iz področja, ki učenca najbolj zanima. Spletni sestavek se bo na koncu objavil na spletni strani. Znanje pridobljeno pri tem predmetu lahko učenci uporabijo pri izdelavi najrazličnejših spletnih strani.

Pri predmetu se zahteva predhodno znanje dela z računalnikom. Vsak učenec dela za svojim računalnikom, računalnik doma ni potreben. Učenci svoje znanje v celoti pridobijo v šoli.

Nazaj na seznam


 

RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL

Računalništvo – Urejanje besedil je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci pridobijo tista temeljna znanja računalniško-informacijske pismenosti, ki so potrebna v življenju in pri nadaljnjem izobraževanju. Predmet je namenjen učencem 7. razreda.

Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu:

 • računalnik in razvoj računalništva,
 • vhodne enote računalnika, centralno procesno enoto, izhodne enote,
 • programsko opremo računalnika, osnove dela v okolju Windows, Linux in Mac OS X,
 • delo z datotekami in mapami,
 • delo z urejevalnikom besedil,
 • temeljna pravila oblikovanja besedil, zahtevnejše urejanje besedila, z risarskim programom izdelati točkovno sliko in jo vriniti v besedilo,
 • izdelati tabelo in pripraviti kazalo literature, slik in vsebine, vstaviti glavo in nogo dokumenta, sprotne opombe,
 • iskati podatke na internetu, poslati sporočilo po elektronski pošti in na prejeto sporočilo odgovoriti.

Predmet je prilagojen predznanju učencev in je namenjen tako začetnikom kot tudi učencem, ki že imajo nekaj znanja pri delu z računalnikom, saj svoje znanje nadgrajujejo z zahtevnejšimi vsebinami. Znanje pridobljeno pri tem predmetu lahko učenci uporabijo pri pisanju referatov, seminarskih in raziskovalnih nalog pri drugih predmetih.

Vsak učenec dela za svojim računalnikom ter na koncu samostojno izdela projektno nalogo, pri kateri si temo izbere sam. Računalnik doma ni potreben. Učenci svoje znanje v celoti pridobijo v šoli.

Nazaj na seznam


 

RASTLINE IN ČLOVEK

Izbirni predmet »Rastline in človek« je nadgradnja naravoslovnega področja, zlasti biologije, kjer učenci spoznajo očarljiv svet rastlin. Čeprav rastline ne kažejo izrazitih reakcij kot živali pa predstavljajo človeku izredno zanimiv in pester svet, ko jih pobližje spozna. Predmet poudari uporabno vrednost rastlin v našem vsakdanu.

Učenci se seznanijo, da rastline spremljajo človeka  že od njegovega nastanka in da brez njih preprosto ne moremo živeti. Spoznajo, da nam služijo kot vir hrane in krme, seznanijo se kako iz njih pridobivamo zdravila, kozmetiko in oblačila ter kako lahko rastline naše okolje naredijo prijetnejše in nam nenazadnje služijo kot vir navdiha. Seznanijo se, katere rastline so pomemben del naših praznikov in obredov ter, da se človekove razvade, kot so sladkanje s čokolado, uživanje kave in poseganje po zasvajajočih substancah, kot so droge in kajenje, začenjajo prav z rastlinami. Vse zanimivosti in spoznanja o rastlinah bomo odkrivali z eksperimenti, mikroskopiranjem, terenskim delom ter z uporabo naših čutil.

Nazaj na seznam


 

ROBOTIKA V TEHNIKI

Robotika v tehniki je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem je v ospredju konstruiranje modelov računalniško krmiljenih strojev in naprav s poudarkom na značilnostih robotike. Učenci spoznavajo in povezujejo vsebine različnih področij (geometrijo, strojne elemente, elektroniko, računalništvo in tehnologijo).  Učenke in učenci lahko izberejo predmet v 8. razredu.

Pri pridobivanju praktičnih izkušenj si učenci pomagajo z didaktičnim modelom LEGO Mindstorms, s katerim učenci gradijo delujoče, računalniško krmiljene modele strojev, naprav in robotskih rok.

Pri predmetu učenci spoznajo osnovna spoznanja o geometriji in konstrukciji tipičnih oblik robotskih rok in ostalih robotov, elektronska krmilja, ki so potrebna za računalniško vodenje robotov, senzorje in ostale pripomočke, ki jih robot uporablja za delovanje. Učijo se o temeljnih načelih računalniško vodene proizvodnje in z mestom robotike v njej ter različna področja, v katerih ima robotika pomembno vlogo.

Nazaj na seznam


 

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

Je enoletni predmet, namenjen učencem 7., 8. ali 9. razredov.
Pri predmetu se bomo poučili o prehrani z vidika zavarovanja in varovanja zdravja.

Učenci bodo spoznavali tehnološke postopke pri pripravi jedi. Spoznavali bodo gastronomsko kulinarična načela v zdravi prehrani, ocenjevali in spreminjali kuharske recepte z namenom priprave zdrave hrane.

Analizirali bodo lastne prehranske navade, ugotavljali vzroke in posledice slabih prehranskih navad.

Pri pouku bo veliko praktičnega dela, zato bo pouk dinamičen, zanimiv, predvsem pa bo učencem nudil praktična znanja s področja kulinarike.

Nazaj na seznam


 

ŠPORT ZA SPROSTITEV

V predmetniku za 7. razred imajo učenci samo dve šolski uri športa tedensko, kar je z vidika njihovih gibalnih potreb odločno premalo. Športni pedagogi že nekaj let zaznavamo pri učencih slabšanje gibalnih sposobnosti, prehranjevalnih navad in posledično povečanje telesne teže. Predmet Šport za sprostitev je vsebinsko nadgradnja redne športne vzgoje. Pri Športu za sprostitev bomo del ur opravili v telovadnici, kjer se bomo ukvarjali s preventivnimi vajami za pravilno držo telesa in vajami za moč. Igrali bomo tudi nogomet, košarko, odbojko, hokej v dvorani in namizni tenis. 

Nazaj na seznam


 

ŠPORT ZA ZDRAVJE

V predmetniku za 8. razred imajo učenci samo dve šolski uri športa tedensko, kar je z vidika njihovih gibalnih potreb odločno premalo. Športni pedagogi že nekaj let zaznavamo pri učencih slabšanje gibalnih sposobnosti, prehranjevalnih navad in posledično povečanje telesne teže. Predmet Šport za zdravje je vsebinsko nadgradnja redne športne vzgoje. Pri Športu za zdravje bomo del ur opravili v telovadnici, kjer se bomo ukvarjali s preventivnimi vajami za pravilno držo telesa in vajami za moč. Igrali bomo tudi nogomet, košarko, odbojko, hokej v dvorani in namizni tenis. 

Določen del ur bomo opravili v strnjeni obliki, in sicer z ogledom športnih prireditev ali pa bomo vsebine izvedli na športnem taboru, kjer bomo izvajali orientacijo, pohodništvo, lokostrelstvo, namizni tenis, odbojko in nogomet (stroški cca. 40 € in prevoz).

Nazaj na seznam