Pomočnica ravnatelja opravlja naloge, za katere jo pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
Delovni čas pomočnice ravnatelja je določen v skladu z normativi in standardi, določenimi z zakonom. Glede na število oddelkov, ki jih imamo v tem letu, ima pomočnica ravnatelja svojo učno obvezo, sicer pa je za svoje delo odgovorna neposredno ravnatelju.

Njeno delo obsega med drugim:

  • pripravo urnika,
  • določitev dežurstev učiteljev in spremljanje dežuranja,
  • pomaga ravnatelju pri delu s pedagoškimi delavci,
  • evidentira prisotnost in odsotnost pedagoških delavcev, odreja nadomeščanja,
  • odreja učitelje za spremstvo učencem pri dejavnostih izven šole,
  • nadzoruje delo dežurnih učencev, jim svetuje in pomaga, kadar tega dela ne opravlja informator,
  • organizira in nadzoruje delo v OPB
  • skrbi in odgovarja za prostore razredne in predmetne stopnje na centralni šoli,
  • izpolnjuje statistiko,
  • nadomešča ravnatelja v času njegove odsotnosti.

Pomočnica ravnatelja na Osnovni šoli Kamnica je Jasna Žic.