Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Delo ravnatelja mora poteka v skladu z zakonsko določenimi predpisi za vzgojo in izobraževanje ter drugimi ustreznimi predpisi.
Poleg drugih nalog, ki so opredeljeni v predpisih pa spremlja uresničevanje ciljev in skrbi za povezovanje in sodelovanje šole v ožjem in širšem prostoru. Ravnatelj je odgovoren za realizacijo letnega delovnega načrta šole.
Istočasno je ravnatelj neposredni vodja tehničnih delavcev. Kontrolira njihovo delo, jim daje navodila in postavlja zahteve, skrbi za delovne pogoje, skrbi za nabavo strojev in materialov za delo in čiščenje….

Ravnatelj Osnovne šole Kamnica je Tomaž Čeplak.