Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

UČITELJSKI ZBOR

Učiteljski zbor šole sestavljajo strokovni delavci šole, torej učitelji in drugi strokovni delavci (socialna delavka, specialne pedagoginje, knjižnicarka…)
Naloge učiteljskega zbora:

 • obravnava pedagoško problematiko v skladu z letnim delovnim načrtom in veljavno zakonodajo;
 • daje mnenje o letnem delovnem načrtu;
 • predlaga različne dejavnosti;
 • daje pobude za napredovanja učiteljev in daje mnenje o predlogih ravnatelja;
 • odloča o vzgojnih ukrepih;
 • opravlja druge naloge v skladu z letnim delovnim načrtom ter veljavno zakonodajo.

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Naloge oddelčnega učiteljskega zbora:

 • obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko učencev v razredu;
 • oblikuje program za delo z nadarjenimi učenci, učenci s posebnimi potrebami in tistimi učenci, ki imajo težave;
 • odloča o vzgojnih ukrepih;
 • opravlja druge naloge v skladu z letnim delovnim načrtom ter veljavno zakonodajo.

STROKOVNI AKTIVI

Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji oziroma predavatelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.

Seznam strokovnih aktivov:

 • strokovni aktiv razredne stopnje, ki ga vodi Maja Stibrič,
 • strokovni aktiv predmetne stopnje, ki ga vodi Danijel Korpar,
 • strokovni aktiv za podaljšano bivanje, ki ga vodi Stanka Damjan,
 • strokovni aktiv učiteljev naravoslovja, ki ga vodi Danijel Korpar,
 • strokovni aktiv učiteljev družboslovja, ki ga vodi Dunja Štiher,
 • strokovni aktiv učiteljev matematike, ki ga vodi Karmen Zinrajh,
 • strokovni aktiv učiteljev fizike in TIT, ki ga vodi Anja Puhmeister Jug,
 • strokovni aktiv učiteljev angleščine, ki ga vodi Karolina Purgaj,
 • strokovni aktiv učiteljev nemščine, ki ga vodi Nastja Prodanovič Trstenjak,
 • strokovni aktiv učiteljev športne vzgoje, ki ga vodi Gregor Hartman,
 • strokovni aktiv učiteljev umetnosti, ki ga vodi Karmen Podrekar,
 • strokovni aktiv učiteljev slovenščine, ki ga vodi Katja Soršak Godec,
 • strokovni aktiv šolske svetovalne službe, ki ga vodi Katja Golubič.

Strokovni aktivi se morajo sestati najmanj trikrat letno in podati pisno poročilo ravnatelju najkasneje sedem delovnih dni po sestanku

RAZREDNIK

Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Prednostne naloge razrednika so:

 • usklajevanje vzgojnega in učnega procesa v razredu;
 • urejanje in vodenje predpisane šolske dokumentacije v skladu z zakonodajo;
 • sodelovanje s starši;
 • skrb za materialno poslovanje razreda;
 • sodelovanje s svetovalnim delavcem ter razreševanje učne, vzgojne in druge problematike učencev;
 • pomoč in svetovanje učencev;
 • sodelovanje pri dnevih dejavnosti;
 • izvajanje drugih dogovorjenih dolžnosti v oddelku v skladu z zakonodajo in letnim delovnim načrtom.