Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca kot drugostopenjski organ ter v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, sindikat, svet staršev, skupnost učencev. Opravlja tudi druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga:

  • trije predstavniki ustanovitelja (Urban DOGŠA, Brigita GARTNER, Tea HAUPTMAN),
  • trije predstavniki staršev (Bogdan FLUHER, Mojca KAVNIK, Dragica MISSIA) ter
  • pet predstavnikov šole (Siniša BRKIĆ, Mateja KOLARIČ, Danijel KORPAR, Majda KREŠEVIČ, Mitja ŠENK).

Svet šole se sestaja po potrebi, običajno pa se v šolskem letu sestane 4 krat. Predsednik sveta šole je Siniša BRKIĆ.

Svet šole opravlja naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Predstavnik sindikata delavcev šole: Dragan RAIČEVIČ

Poslovnik sveta šole OŠ Kamnica

Poslovnik o delu pritožbene komisije

Pritožbena komisija Osnovne šole Kamnica

ZAPISNIKI SESTANKOV V ŠOLSKEM LETU 2023/2024:

Zapisnik 11. redne seje 11. 3. 2024

Zapisnik 10. redne seje 28. 9. 2023  

ZAPISNIKI SESTANKOV V ŠOLSKEM LETU 2022/2023:

Zapisnik 5. korespondenčne seje 12. 9. 2022

Zapisnik 6. korespondenčne seje 12. 10. 2022

Zapisnik 7. korespondenčne seje 8. 11. 2022

Zapisnik 8. korespondenčne seje 20. 12. 2022

Zapisnik 9. korespondenčne seje 28. 12. 2022

Zapisnik 6. redne seje

Zapisnik 7. redne seje

Zapisnik 8. redne seje

Zapisnik 9. redne seje

ZAPISNIKI SESTANKOV V ŠOLSKEM LETU 2021/2022:

Zapisnik 4 seje 23.9.2021

Zapisnik 4. korespondenčne seje

Zapisnik 5 seje 10.3.2022