Šolska skupnost učencev

Je sestavljena iz predstavnikov vseh oddelčnih skupnosti. Vodi jo mentor, ki ga predlaga in imenuje ravnatelj skupno s predstavniki učencev. Mentorja lahko predlagajo oddelčne skupnosti.
Po Pravilniku o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli bomo skrbeli za uveljavljanje pravic in izpolnjevanje dolžnosti učencev. Plan šolskega parlamenta izdela mentorica šolske skupnosti, ki tudi skrbi za njegovo realizacijo.
Ta oblika dela učencem omogoča, da ustvarjalno sodelujejo pri poteku vzgojnega dela v šoli.
Šolska skupnost je nepogrešljiva skupnost, ki skrbi za to, da je klima na šoli čim bolj sproščena in da bi bilo otrokom in učiteljem med časom, ki ga preživljajo v šoli, čim lepše! Sodelovanje v šolski skupnosti pa nam je v dosedanjem delovanju pomagalo do spoznanja, da je za dosego skupnega cilja potrebno sprejemati, upoštevati različna mnenja. Vključevanje vseh učencev v izvajanje sprejetih odločitev pa krepi naš čut za odgovornost in nam pomaga pri odraščanju v zrele in odgovorne ljudi.
Naloge skupnosti učencev na šoli:

  • Zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dnevi dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola.
  • Spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev.
  • Organizira šolske prireditve, sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in informira učence o svoji dejavnosti.
  • Načrtuje in izvaja skupne akcije na šoli (zbiralne, solidarnostne…)
  • Predlaga izboljšave bivalnega okolja in sodeluje pri uresničitvi idej.
  • Oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem.
  • Opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

NAČIN OBVEŠČANJA:
1. Obvestilo na info tabli in tabli svetovalne delavke.
2. Objava dan prej preko šolskega radija.

Kjer ni posvetovanja, se načrti izjalovijo, kjer je veliko svetovalcev, se uresničijo.

Mentorica: Rebeka Horvat