To je za otroke, ki so drugačni:
otroke, ki ne dobijo zmeraj petic,
otroke, ki imajo ušesa 
 dvakrat večja kot vrstni ki
ali jim iz nosa visi sve
čka. 
To je za otroke, ki so druga
čni.
Za otroke, ki so preprosto “taki”;
otroke iz katerih se vsi nor
čujejo,
ki imajo razbita kolena
in ve
čno mokre čevlje.
 
To je za otroke, ki so druga
čni
in radi zganjajo nor
čije.
A ko bodo odrasli,
kar je dokazala zgodovina,
so te druga
čnosti tisto,
zaradi 
česar so edinstveni…

Kazalo strani 

 • Učne težave
 • Učenci s posebnimi potrebami
 • Delo z učenci s posebnimi potrebami
 • Koristne povezave
 • Gradivo in informacije za tiste, ki jih zanima več

 

UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI           

Učencem, pri katerih učitelji opažajo izrazite ali dalj časa trajajoče učne težave, se nudi pomoč in ustrezne prilagoditve pri metodah in oblikah dela v razredu. Učitelj takemu učencu po predhodnem dogovoru s starši pripravi Individualni delovni projekt pomoči (IDPP), v  katerem vsi udeleženi v procesu učenja opredelimo učne težave in postopke pomoči, ki jih učenec potrebuje. Učenec se vključi tudi k dopolnilnemu pouku.  Če učne težave vztrajajo kljub učiteljevi pomoči in prilagoditvam pri pouku ter kljub obiskovanju dopolnilnega pouka, učitelj o tem obvesti šolsko svetovalno službo.

Po pogovoru s starši in uvodnih srečanjih z učencem, specialne pedagoginje in pedagoginja predlagajo dodatne ali druge prilagoditve metod in oblik dela v razredu, svetujejo učiteljem in staršem pri delu in če je potrebno, učenca vključijo k občasni individualni in skupinski učni pomoči. Praviloma jo potrebujejo učenci z zmernimi učnimi težavami.

 UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

 

Otroke s posebnimi potrebami in postopek usmerjanja podrobneje opredeljuje zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Otroci s posebnimi potrebami so:

 •      Otroci z motnjami v duševnem razvoju,
 •      slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
 •      gluhi in naglušni otroci,
 •      otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
 •      gibalno ovirani otroci,
 •      dolgotrajno bolni otroci,
 •      otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
 •      otroci z avtističnimi motnjami
 •      ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,

 ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

KAM SO LAHKO OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI USMERJENI?

 Učenci so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (DSP), ki  se izvaja na redni osnovni šoli in se določi z usmeritvijo učenca v ta program.

 Otroci s posebnimi vzgojno – izobraževalnimi potrebami so lahko usmerjeni tudi v druge programe:

– prilagojen program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim standardom (izvaja ga npr. Zavod za slepo in slabovidno mladino, Center za sluh in govor); ,

– prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (osnovna šola s prilagojenim programom, Center za sluh in govor) ,

– posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in drugih posebnih programih (v nadaljevanju posebni program vzgoje in izobraževanja),

– vzgojni program.

 

DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Če specialna pedagoginja pri neposrednem delu z učencem ugotovi, da so učenčeve težave specifične narave, o tem obvesti razrednika in starše, ter starše po potrebi usmeri tudi na druge zunanje institucije. Starši lahko vložijo zahtevo za začetek postopka usmerjanja.

V primeru da starši ne vložijo zahteve za začetek postopka usmerjanja, jo lahko vloži tudi šola. V slednjem primeru, se zahteva izroči tudi staršem.

V postopku usmerjanja lahko učenec pridobi odločbo oz. se usmeri v vzgojno- izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (ali drug program, glej spodaj). V odločbi o usmerjanju je opredeljen program, pomoč ter ure pomoči/ teden, do katere je upravičen učenec, ter prilagoditve pouka in pripomočkov. Pomoč je lahko učna pomoč učitelja in/ali dodatna strokovna pomoč za premagovanje ovir in primanjkljajev.  Dodatno strokovno pomoč (DSP) izvajajo pedagogi, specialni in rehabilitacijski pedagogi, socialni pedagogi, logopedi, psihologi. DSP se izvaja izven razreda ali v razredu, individualno ali v manjši skupini.

Za učence usmerjene v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo izvajamo učno ter dodatno strokovno pomoč in prilagajamo proces VIZ.  Za vsakega učenca je imenovana strokovna skupina, ki sodeluje pri pripravi, izvajanju in evalviranju individualiziranega programa (IP). K sodelovanju pri oblikovanju in evalviranju IP ste vabljeni tudi starši.

Za vse dodatne informacije o postopku usmerjanja, delu z otroci s posebnimi potrebami ter pomoč pri izpolnjevanju zahteve za začetek postopka usmerjanja se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo.

Za delo z učenci s posebnimi potrebami na naši šoli skrbimo :

– Katja Golubič, svetovalna delavka,

– Veronika Klinar Gomboc, specialna pedagoginja,

– Katja Dobovšek, specialna pedagoginja

– Maša Majhen, psihologinja

– Mitja Levašič, pedagog

 

KORISTNE POVEZAVE:

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor:
 
Center za sluh in govor:
 
Zahteva za začetek postopka usmerjanja (obrazec):
 
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami:

 

Zanimivo branje za tiste, ki jih zanima več:

Članki in spletne strani:

Ljubezen +  disciplina = optimalna vzgoja (povzeto po Zoran Milivojević):
 
Disleksija pri matematiki (Katarina Kesič Dimic, prof.defektologije):
 
Dispraksija (Katrina K.d., prof.defektologije):
 
Disleksija otroka, v filmu Kot zvezde na zemlji:
 
Vedenjske ali čustvene motnje?
 
Biti starš otroku z ADHD
 
Kaj je ADHD in kakšni so njegovi simptomi?
 
Članki in spletne strani v tujem jeziku:
 
Sindrom nemoćnog roditelja (Zoran Milivojević)
 
Dete i ograničenja (Zoran Milivojević)
 
British Dyslexia Association
 
Australian Psychological Society: Specific learning disability
 
What are specific learning difficulties
 
Gallauder University: Emotional and Behavioral Disorders