Prehrano učencev ureja Zakon o šolski prehrani ter Pravila šolske prehrane Osnovne šole Kamnica.
Tako so se učenci ob koncu prejšnjega šolskega leta prijavili za vrsto prehrane, ki jo prejemajo na šoli.

Na šoli ponujamo:

  • zajtrk za učence, ki so v jutranjem varstvu po ceni 0,65€
  • malico, ki ima zakonsko določeno ceno 1,10€
  • kosilo (1,95€ za kosilo učencem od 1. do 5. razreda ter 2,34€ za učence od 6. do 9. razreda)
  • popoldansko malico za učence od 1. do 3. razreda, ki stane 0,50€.

Dietna prehrana:

Šola zagotavlja dietno prehrano, do katere so upravičeni otroci na podlagi ustreznega potrdila, ki ga izda pediater ali zdravnik specialist. 

Vodja šolske prehrane je Hani Plaustainer (e pošta: hani-janja.plausteiner@guest.arnes.si, tel. št. 02 624 08 54), živilski tehnolog, ki opravlja to delo za OŠ Kamnica in OŠ Janka Padežnika Maribor.
Skrbi za pravilno in zdravo prehrano učencev, kontrolirala sistem HACCAP in javna naročila. Prav tako kontrolira cenovno politiko prehrane in delo v kuhinji.

Za higienski režim in izvajanje del v kuhinji skrbi kuharica Marija Žnuderl.

ZAJTRK
Zajtrk imajo učenci, ki so v jutranjem varstvu, ob 7.30 v razredih, kjer se izvaja jutranje varstvo. 
MALICA

Malico imajo učenci v avli šole, v času glavnega odmora od 10.05 do 10.25. Učenci 1.,2., 3., 4. in 5. razreda zaradi premajhne avle in poudarka na kulturnem prehranjevanju malicajo v svojih razredih.
Na predlog staršev in učiteljev imajo učenci 1. razreda malico že po 1. šolski uri (9.15 – 9.25) v razredu.
Za kulturno prehranjevanje pri malici poskrbi učitelj, pri katerem so imeli učenci pouk pred malico. Pri malici je prisoten tako dolgo, da jo učenci pojedo, za tem učenci za seboj še pospravijo.

KOSILO
Kosilo je v avli, med 12.00 in 14.05 uro po razporedu in s spremstvom, ki ga pripravi ravnatelj ali pomočnik ravnatelja. Učence 1. razreda, ki imajo v šoli kosilo, a niso vključeni v OPB, vodijo h kosilu učiteljice OPB v okviru svoje skupine. Pri kosilu so za nadzor zadolženi učitelji OPB in dva dežurna učitelja za kosilo. Dežurnega učitelja pri kosilu za določen dan določi ravnatelj ali pomočnik ravnatelja.

SUBVENCIONIRANJE MALICE IN KOSILA
Subvencioniranje šolske prehrane je določeno z Zakonom o šolski prehrani in opredeljeno v Pravilih o šolski prehrani.

KOMISIJA ZA ŠOLSKO PREHRANO

Imenovanje komisije za prehrano

Osnutek zapisnika sestanka komisije za prehrano 21. 11. 2022