Evropska mreža Zdravih šol je nastala kot skupni projekt Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in Evropske unije s skupnim ciljem promoviranja zdravja v šolskem okolju. Zdrave šole promovirajo zdravje in dobro počutje, tako učencev kot vseh zaposlenih skozi dobro načrtovan učni načrt tako na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju.

Slovenija je bila med prvimi državami, ki so se leta 1993 z 12 pilotskimi šolami priključila Evropski mreži zdravih šol. Do sedaj se je mreži zdravih šol v Sloveniji priključilo že 47% vseh slovenskih osnovnih šol in 43% srednjih šol in dijaških domov. Projekt podpirajo Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo in šport, nacionalni koordinator Zdravih šol pa je Inštitut za varovanje zdravja RS.

Bistveno je, da šola vključi promocijo zdravja v vse vidike vsakdanjega življenja, tako v učni načrt kot skriti učni načrt. Ena od lastnosti zdravih šol je celostni pristop, za katerega je značilno:

 •          program zajema celotno šolo (učence, učitelje, starše);
 •          vsebine zdravja so vključene v učni načrt, pouk o zdravju, ki je integriran v ostale predmete (zdravje je medpredmetno področje);
 •          prikrit učni načrt (življenje na šoli podpira, omogoča, spodbuja zdravje – pravila, klima, medsebojni odnosi, organizacija prehrane, interesnih dejavnosti, različne dejavnosti, projekti …);
 •          načelo spodbujanja k sodelovanju (sodelovanje s starši, zdravstveno in drugimi specializiranimi službami, skupnostjo, odprtost navzven, povezovanje z okoljem);
 •          programi so dolgoročno in intenzivno naravnani ( trajanje dalj časa, skozi vse leto, več let).

Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. Tako učence kot zaposlene skuša spodbujati, da pozitivno vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje.

S priključitvijo naše šole v mrežo Zdravih šol se šola zaveže, da bo spodbujala uresničevanje naslednjih ciljev.

Cilji evropske mreže zdravih šol so:

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
  2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
  3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
  4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude.
  5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja
  6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
  7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
  8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
  9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
  10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
  11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
  12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Naša šola se je v šolskem letu 2011/12 vključila v Slovensko mrežo zdravih šol. Prvo leto je bilo namenjeno opredelitvi in vzpostavitvi osnovnih zahtev  za vključitev v Slovensko mrežo zdravih šol. Z naslednjim šolskim letom 2012/13, kot tudi z letošnjim šolskim letom 2013/14, pa že poleg obstoječih projektov, ki zadostujejo kriterijem zdravih šol, dodajamo nove.

Inštitut za varovanje zdravja skupaj s šolami vsako leto izbere vsebinsko »rdečo nit«, ki jo poglobljeno obravnavamo eno šolsko leto. V šolskem letu 2012/13 in 2013/14 je bila rdeča nit projekta VREDNOTE – MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE.

šolskem letu 2011/12, ko se je naša šola vključila v Slovensko mrežo zdravih šol, je bilo potrebno opisati, kaj izmed kriterijev zdravih šol že izpolnjujemo, hkrati imenovati tim zdrave šole. Tim Zdrave šole je sestavljen iz predstavnikov učiteljev, učencev, staršev, zdravstvene službe in predstavnikov lokalne skupnosti.

Prvo leto je bilo namenjeno vključitvi in spoznavanju delovanja Mreže zdravih šol.

Z vsakim naslednjim šolskim letom pa je potrebno pripraviti načrtovanje dejavnosti, ki se bodo izvajale v okviru zdrave šole ter na koncu šolskega leta pripraviti tudi evalvacijo (poročilo o opravljenih dejavnostih) izpeljanih obveznosti.

Aktivnosti, ki  jih izvajamo na šoli in so hkrati tudi aktivnosti, ki spadajo med področja delovanja Zdrave šole so:

 1. Športne aktivnosti:
 • izbirni predmet – šport za sprostitev;
 • dodatne ure športne vzgoje;
 • projekt Zdrav življenjski slog;
 • pohod treh generacij.
 1.  Zdrava prehrana:
 • Shema šolskega sadja;
 • Tradicionalni slovenski zajtrk;
 • sadna malica.
 1. Zobna preventiva – zdravi zobje:
 • mesečni obiski medicinske sestre;
 • redni pregledi pri zobozdravniku;
 • naravoslovni dnevi v nižjih razredih na temo zobne preventive.
 1. Razvijanje odgovornega odnosa do okolja:
 • zbiranje starih baterij, tonerjev, kartuš;
 • ločevanje odpadkov na šoli (plastika, biološki odpadki, papir).
 1. Humanitarne akcije:
 • zbiranje odpadnega papirja;
 • zbiranje plastičnih zamaškov;
 • zbiranje igrač, oblačil, šolskih potrebščin za socialno šibkejše.
 1. Prometna vzgoja:
 •  teden prometne varnosti, akcija »Bodi preVIDEN«;
 •  Otroška varnostna olimpijada;
 •  naravoslovni dan: Varnost v prometu.

Te aktivnosti bomo izvajali še naprej, zato bomo pri vsakem šolskem letu navedli le nove aktivnosti, ki se bodo obstoječim pridružile in razširile naš krog zavestno aktivnih dejavnostih, povezanih s filozofijo Zdravih šol.

šolskem letu 2012/13 smo poleg obstoječih zgoraj navedenih dejavnosti izpeljali še naslednje projekte:

 1. Razvijanje medsebojnih/medgeneracijskih odnosov:
 • vključitev v projekt »Mirno morje«;
 • projekt: Evropska vas.
 1. Razvijanje pozitivne samopodobe:
 • delavnice/naravoslovni dan na temo »Puberteta in odraščanje«.
 1. Razvijanje odgovornega odnosa do okolja:
 • projekt: priprava zeliščnega vrta.

šolskem letu 2013/14 smo skušali slediti rdeči niti Zdravih šol  »MEDGENERACIJSKO  SODELOVANJE« ter nadaljevali z aktivnostmi na temo ODNOSI in VREDNOTE.

 1. Spoštovanje drugih:
 • delavnice in naravoslovni dan na temo »Razmere v sodobni družbi – Mali princ«;
 • predstavitev različnih poklicev: Tržnica poklicev;
 • projekt, Rešujmo konflikte, »Šolska in vrstniška mediacija«.
 1. Razvijanje pozitivne samopodobe:
 •  inovacijske tematske razredne ure s temami za vzpodbujanje čustvene inteligence prilagojene starostnim skupinam otrok;
 •  projekt, TUTORSTVO – »medvrstniška  pomoč«;
 •  projekt, »Paths-RASTEM«, inovacijski projekt v prvih razredih.
 1. Likovno in literarno ustvarjanje:
 •  projekt, »Zlato jabolko« – literarno in likovno ustvarjanje na temo športa.
 1. Raziskovalna naloga s področja prehrane:
 •  Od njive do krožnika-lokalno pridelana hrana.

 Na šoli bomo v okviru Zdrave šole dobro sodelovali tudi z drugimi sorodnimi projekti in dejavnostmi ter si prizadevali k uresničevanju vzgojnega načrta in pravil šolskega reda  ter dobrim sodelovanjem z zunanjim okoljem in institucijami.

Hkrati pa si bomo prizadevali, da bodo postali cilji in ideje zdrave šole del naše podobe in zavestne odločitve za zdravo, dobro in pozitivno.